zmila: (3kub)
[personal profile] zmila
inspirita de ĉiuliteraĵoj (kaj la ĉiuĉapelaĵo)
venis al mi en la kapon penso/ideo krei frazon, kiu havu/demonstru ĉiujn (kiel eble plej multajn) gramatikajn erojn de E-o
kaj la restriktoj estas:
- ĉiu ero troviĝu en la frazo nur po unu foje (kiel eble pli malmulte)
- kaj la frazo estu kiel eble plej mallonga
- la frazo havu iun sencon :)

je unua provo venis tia (certe ec-nekompleta):
ĉu vi ĵurus je la Triopo, ke oni malumas eŭropanajn eĥoŝanĝojn ĉiuĵaŭde

ĉu: ĝenerala demando
vi: pronomo
ĵurus: verbo
je: prepozicio
la: la artikolo
Triopo: substantivo, nomo propra, numeralo, vortkonstruo radiko+sufikso
ke: enkondukilo de frazpartoj
oni: nedefinita pronomo
malumas: verbo, prefikso mal-, sufikso -um-
eŭropanajn: adjektivo, multnombro, akuzativo, a- kaj o-vortoj akordas, "eŭ", vortkonstruo eŭrop-ana/eŭro-pana
eĥoŝanĝojn: substantivo, multnombro, akuzativo, a- kaj o-vortoj akordas, parto de la klasika ĉiuĉapelaĵo
ĉiuĵaŭde: adverbo, ĉiu, "aŭ", parto de la klasika ĉiuĉapelaĵo
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zmila: (Default)
zmi la

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios